नेपालकै पहिलो HOME INSPECTION कम्पनी .

about skill sewa

Skill sewa नेपालको पहिलो Home inspection startups company हो , जसले घरमा रहेका गम्भीर समस्याहरु जस्तै Seepage, Crack, Paint उप्कने पानि चुहिने समस्या हरुलाई बैज्ञानिक र आधुनिक ढंग बाट ,Hi-tech Device प्रयोग गरि Professional Engineer अथवा Home Inspector बाट कुनै पनि समस्या को श्रोत तथा कारण पत्ता लगाई त्यस्लाई आधुनिक प्रबिधि प्रयोग गरि warranty का साथ समाधान गरिन्छ

about-skillsewa

knowledge videos

स्किल सेवा, तपाईको घरको डाक्टर

घर बनाउदैमा सिपेज रोक्न के गर्ने ?

घर बनाउने तरिकामा समस्या र समाधान

मात्र १ दिन, पूरै घर रङ्गिन

प्रयोग पूर्व नै जानौँ OPC र PPC बिचको भिन्नता

have you ever claimed your paint warranty ?

जग्गा किन्नु अघि ध्यान दिनै पर्ने कुराहरुः

तपाईले करोडौ खर्च गर्न लाग्नु भएको घर कस्को भरमा????

धुन्दकारी सिपेज || समाधान कसरी गर्ने ?? सिपेज आउन नदिन के गर्ने ??

कुन टाइल कता हाल्ने ?

WHY RENOVATION ? || घर मर्मत गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

छत चुहिने समस्या कसरी समाधान गर्ने ??

wallलगाए पछि यस कारण Curing गरिन्छ

भवनमा निर्माणमा Sill र Lintelको महत्व / राम्रो घर

SKILL SEWA SITE VISIT || स्किल सेवाको काम गर्ने तरीका

राम्रो घरको लागि हाम्रो प्रयास

coloum बनाउदा के के कुरामा ध्यान दिने

Crack ,Paint Damage,seepage ??

घर बनाउँदा यस्तो झन्झट बाट मुक्त हुनुहोस || Construction practice in Nepal

satisfied client

OUR clients

Meet Our Happy Clients

CG hills Civil Homes ERMC Ghampower Nepal Government The Malla Hotel NEA Sagar possibilities sunrise cityhomes Vajra Academy

Latest Blog

How to know wood quality ?

ejg lgdf{0f / 3/ ;hfj6sf nflu geO{ gx'g] ;fdfu|L dWo sf7 klg Ps xf] . tyfkL sf7sf] u'0f:t/ 5'6\ofpg.....

clock-icon 1 month ago

TYPES OF PIPES | AVAILABLE IN NEPAL

घर, औद्योगिक क्षेत्र , कृषि को लागि पानी ल्याऊन वा फोहोर पानी ढल सम्म लग्न पाईप को अवश्यकता पर्दछ |.....

clock-icon 1 month ago

Privacy Policy

Privacy Policy for skillsewaAt skillsewa.com, accessible from https://www.skillsewa.com//, one of o.....

clock-icon 3 months ago

how to keep your home cool

नेपाल को अधिकांस तराई र मध्य पहाडी भाग मा गर्मि को समय मा अत्द्यधिक गर्मि हुन्छ र घर हरु निकै तात्ने.....

clock-icon 1 month ago

Best Tiles available in Nepal

!= Ceramics Tile;]/fldS; 6fon g]kfnL ahf/df clwsQd dfqfdf dfu x'g] 6fon xf] . oL 6fonx? laleGg k|sf.....

clock-icon 1 month ago

Why we should remodel bathroom

हामी जत्ति धेरै समय सम्म घरमा बस्छौत त्यति घर सानो हुदै जान्छ किनकि घरको सामानहरु साथै मान्छेहरु पनि.....

clock-icon 1 month ago

our services

HOME INSPECTION & RENOVATION

our testimonials