General

How to know wood quality ?

ejg lgdf{0f / 3/ ;hfj6sf nflu geO{ gx'g] ;fdfu|L dWo sf7 klg Ps xf] . tyfkL sf7sf] u'0f:t/ 5'6\ofpg g;Sbf k5'tfpg kg{ ;Sg] ;d:ofnfO{ gsfg{ o; n]vn] tkfO{x?nfO{ ;xof]u k"¥offpg ;S5 .

sf7sf].....

clock-icon 3 months ago

TYPES OF PIPES | AVAILABLE IN NEPAL

घर, औद्योगिक क्षेत्र , कृषि को लागि पानी ल्याऊन वा फोहोर पानी ढल सम्म लग्न पाईप को अवश्यकता पर्दछ | पाईपहरु पानी आवश्कता अनुसार विकास हुदै गैरहेको छ , पहिला GI पाईप को धेरै प्रयोग हुन्थ्यो तर GI पाईप म.....

clock-icon 4 months ago

Privacy Policy

Privacy Policy for skillsewa

clock-icon 5 months ago

how to keep your home cool

नेपाल को अधिकांस तराई र मध्य पहाडी भाग मा गर्मि को समय मा अत्द्यधिक गर्मि हुन्छ र घर हरु निकै तात्ने गर्छ मुख्यत ढलान को घर | ढलान को घर लाई सुर्य को तापक्रम बाट बचाउन निम्न तरिका अपनाऊन सकिन्छ |

clock-icon 4 months ago

Best Tiles available in Nepal

!= Ceramics Tile

clock-icon 4 months ago

Why we should remodel bathroom

हामी जत्ति धेरै समय सम्म घरमा बस्छौत त्यति घर सानो हुदै जान्छ किनकि घरको सामानहरु साथै मान्छेहरु पनि बढ्ने गर्छ | घरको समान र मान्छेको बृदि संगै सर्सफैका चुनौतिहरु पनि बढ्दै जान्छ त्यसैले पनि हामीले आफ.....

clock-icon 4 months ago

घरका भित्ताहरुको सुरक्षा गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

घरको भित्ताले पुरै घरको भार बहन र छतलाई सर्पोट मात्रै नभइ घरको सौन्दर्यतामा समेत ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । वालका यस्ता विशेषताकाहरुका कारण पनि घरको भित्ता दिर्घकालिन मजबुतका साथै सुन्दर पनि हुन आवशयक छ । यद्यपी  घरमा आउने बिभिन्न किसिमको समस्याहरुको प्रत्यक्ष असर घरका भित्तामा देखिन्छ । 

clock-icon 3 weeks ago

Make your room brighten

घरको सहि तरिकाले डिजाइन नगरी निर्मार्ण गर्दा कतिपय त्रुटिहरु हुन पुग्छन र घरका कतिपय भागमा प्रकाश नर्छिन सक्छ । प्रयाप्त रुपमा प्राकृतिक प्रकाश नपर्ने भाग सदाबहार साँघुरो , अध्यारो,चिसो र अशोभनिय देखिन्छन् भने प्राकृतिक प्रकाशको प्रशस्त पहुँच बाहिर रहेका भागमा बस्दा नकरात्मक उर्जा प्रबाह समेत गर्दछ । त्यसैले घरका कोठाहरुलाई उज्यालो र फराइलो देखाउन निम्न सिर्जनात्मक उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ः

1 भित्ता र सिलिङहरुमा सादा रङको प्रयोग 

2

clock-icon 4 months ago