Latest Blog

How to know wood quality ?

ejg lgdf{0f / 3/ ;hfj6sf nflu geO{ gx'g] ;fdfu|L dWo sf7 klg Ps xf] . tyfkL sf7sf] u'0f:t/ 5'6\ofpg.....

clock-icon 3 months ago

TYPES OF PIPES | AVAILABLE IN NEPAL

घर, औद्योगिक क्षेत्र , कृषि को लागि पानी ल्याऊन वा फोहोर पानी ढल सम्म लग्न पाईप को अवश्यकता पर्दछ |.....

clock-icon 3 months ago

Privacy Policy

Privacy Policy for skillsewaAt skillsewa.com, accessible from https://www.skillsewa.com//, one of o.....

clock-icon 3 months ago

how to keep your home cool

नेपाल को अधिकांस तराई र मध्य पहाडी भाग मा गर्मि को समय मा अत्द्यधिक गर्मि हुन्छ र घर हरु निकै तात्ने.....

clock-icon 3 months ago

Best Tiles available in Nepal

!= Ceramics Tile;]/fldS; 6fon g]kfnL ahf/df clwsQd dfqfdf dfu x'g] 6fon xf] . oL 6fonx? laleGg k|sf.....

clock-icon 3 months ago

Why we should remodel bathroom

हामी जत्ति धेरै समय सम्म घरमा बस्छौत त्यति घर सानो हुदै जान्छ किनकि घरको सामानहरु साथै मान्छेहरु पनि.....

clock-icon 3 months ago

घरका भित्ताहरुको सुरक्षा गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

घरको भित्ताले पुरै घरको भार बहन र छतलाई सर्पोट मात्रै नभइ घरको सौन्दर्यतामा समेत ठुलो भूमिका निर्वाह.....

clock-icon 3 months ago

Types Of False Ceiling

समतल र साधारण छतको चलन  खस्किदै छ किनभने आजभोली मानिसहरु थोरै खर्च मा आफ्नो सिलिङ्ग लाई आकर्षक.....

clock-icon 4 months ago

Make your room brighten

घरको सहि तरिकाले डिजाइन नगरी निर्मार्ण गर्दा कतिपय त्रुटिहरु हुन पुग्छन र घरका कतिपय भागमा प्रकाश नर.....

clock-icon 4 months ago